Alta online Àrea de Socis

Avís legal

AVÍS LEGAL I CONDICIONS D’ÚS

Si us plau, llegiu detingudament aquest avís legal i condicions d’ús (les “Condicions d’Ús”), ja que aquest regula l’accés, navegació i ús del lloc web www.forus.es -d’ara endavant, als efectes d’aquestes Condicions d’Ús, s’entendrà per “Usuari” la persona que accedeixi, navegui i/o faci servir el Lloc Web-.

L’observança i el compliment d’aquestes Condicions d’Ús serà exigible a qualsevol Usuari que accedeixi i navegui pel Lloc Web, per la qual cosa, si no està d’acord amb els termes exposats, no navegueu ni utilitzeu el Lloc Web.

INFORMACIÓ SOBRE FORUS ESPORT I OCI SL I DE CONTACTE

 • Denominació social: FORUS ESPORT I OCI SL (FORUS)
 • Domicili social: Carrer Badia de Pollença 11, 28042-Madrid.
 • Número de NIF: B-86329331.
 • Dades d’inscripció: inscrita al registre mercantil de Madrid, tom 29284, foli 77, full M-527126.

Podreu contactar amb Grup Forus a través del canal “ Forus t’escolta ” i per correu ordinari a l’adreça corresponent al vostre domicili social. També podreu accedir al Canal Denúncies.

OBJECTE I CONDICIONS GENERALS D’ÚS DEL LLOC WEB

La finalitat del Lloc Web és compartir i donar a conèixer l’activitat del Grup Forus, així com els serveis prestats per les empreses que el conformen.

En cas de voler saber-ne més, podreu contactar-nos a través del canal “ Forus t’escolta ” i per correu ordinari a l’adreça corresponent al vostre domicili social.

L’accés, navegació i ús del Lloc Web té caràcter lliure i gratuït (llevat dels costos derivats per la connexió a Internet, que són assumits per l’Usuari davant del proveïdor de serveis que tingui contractat) i la visualització i l’ús no requereix registre previ ni contractació de cap servei.

A efectes d’aquestes Condicions d’Ús, s’ha d’entendre per Lloc Web tots els subdominis i directoris inclosos sota el mateix, i incloent-hi el codi font, així com qualsevol informació que aparegui i/o pugui visualitzar-s’hi, entre una altra, a títol enunciatiu però no limitatiu, fotografies, text, vídeos, articles periodístics, signes distintius, articles d’opinió, notícies de premsa, marques, noms comercials i qualssevol altres creacions i prestacions, així com aquelles altres creacions, continguts i/o prestacions que tot i no ser visibles siguin objecte de protecció (el “Contingut”).

Grupo Forus es reserva el dret a denegar, modificar i/o retirar l’accés al Lloc Web i als Continguts sense necessitat de cap comunicació als Usuaris. Així mateix, Grupo Forus es reserva el dret a efectuar, sense necessitat de preavís, les modificacions que consideri oportunes al Lloc Web, entre altres raons, per millorar la qualitat, rendiment, eficàcia del sistema, del Lloc Web i la seva connexió, podent canviar, suprimir, ampliar o reduir tant la informació, continguts i serveis, com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats. Així mateix, Grupo Forus si ho necessita, podrà limitar l’accés a certs continguts, informació, i fins i tot suprimir el lloc web de la xarxa.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Grup Forus és titular o ha obtingut els corresponents drets, llicències i/o autoritzacions sobre els drets de propietat intel·lectual i industrial del Lloc Web i dels Continguts, programes d’ordinador i la selecció i/o disposició dels continguts del Lloc Web.

En cap cas s’entendrà que l’accés, la navegació i/o l’ús del Lloc Web implica una renúncia, transmissió, autorització o cessió, total ni parcial, de cap dret de propietat intel·lectual i industrial per part de Grup Forus a favor de l’Usuari, amb l’excepció d’un dret d’ús atorgat a l’Usuari per a la utilització del Lloc Web i dels Continguts amb finalitat de consulta de la informació disponible sobre els serveis i informació disponible al Lloc. Aquest dret dús és amb caràcter de no exclusiva, no subllicenciable ni transferible a tercers.

Amb l’excepció del dret d’ús anterior, queda expressament prohibit a l’Usuari la reproducció, transformació, comunicació pública, distribució, supressió, extracció, reutilització o ús de qualsevol altra naturalesa, de tot o part del Lloc Web i del Contingut que no estigui expressament autoritzat en aquestes Condicions d’Ús, llevat que la Llei així ho permeti o l’Usuari hagi obtingut la corresponent autorització per escrit del Grup Forus i/o del titular de drets corresponent.

Per tot això, qualsevol ús no autoritzat expressament per Grup Forus o, si escau, el tercer que correspongui serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial, i donarà lloc a la corresponent indemnització de danys i perjudicis per part de l’usuari.

ÀREA DE CONTACTE

Grupo Forus posa a disposició dels Usuaris, a través del Lloc Web, el canal “ Forus t’escolta ” i una adreça de correu ordinari amb la finalitat de poder contactar amb les oficines centrals.

En cas que l’Usuari faci ús de l’àrea de contacte, l’Usuari garanteix que és titular de la informació facilitada o que té tots els drets necessaris o pertinent autorització per a la seva divulgació, que aquesta informació és veritable, exacta, completa i actual, i que no suposa revelació d’informació confidencial o secret comercial sense el consentiment corresponent, ni vulneració de cap tipus d’exclusivitat o dret titularitat d’un tercer.

L’Usuari reconeix assumir qualsevol tipus de responsabilitat resultat de la revelació d’informació, ja sigui en nom seu o d’un tercer, eximint de responsabilitat i mantenint indemne Grup Forus en tot moment.

ENLLAÇOS

Enllaços a pàgines webs de tercers

Els enllaços o enllaços que poguessin constar al Lloc Web i que hagin estat inclosos per Grup Forus es posen a disposició de l’Usuari únicament amb la finalitat de facilitar accés a altres continguts de tercers. Això no obstant, es fa constar que Grup Forus no gestiona els llocs webs als quals redireccioni ni és responsable del contingut dels mateixos.

Així mateix, es fa constar que Grupo Forus no té obligació de cap control sobre els llocs webs de tercers ni sobre el contingut inclòs en aquests.

Igualment, es fa constar que Grup Forus no recolza ni és responsable dels comportaments, les característiques o els continguts dels enllaços de tercers ni de cap transacció que l’Usuari pugui realitzar amb el proveïdor d’aquests enllaços.

Grup Forus actuarà amb la diligència deguda en cas que arribi a tenir coneixement efectiu que a través d’un lloc web de tercer s’estan duent a terme activitats il·lícites o lesionant béns o drets d’un tercer.

Enllaços amb destinació al Lloc Web

En cas que l’Usuari estigués interessat a establir enllaços al Lloc Web, ho haurà de fer conforme a la Llei, a les presents Condicions d’Ús i complir tot el que disposa a continuació:

 • Lenllaç vincularà amb la pàgina principal (Home) del Lloc Web.
 • Lenllaç ha de ser complet i mostrar el Lloc Web en la seva totalitat.

En cap cas no es podrà remetre al Lloc Web mitjançant frame o marc, és a dir, incorporant-lo dins de la pròpia pàgina del tercer; ni es podrà utilitzar el Contingut de manera separada i independent del Lloc Web.

En cap cas es podran dur a terme a les pàgines web on s’insereixi l’enllaç al Lloc Web, manifestacions i/o comentaris falsos, inexactes o incorrectes en relació amb el Lloc Web, Grup Forus, els seus usuaris, clients i serveis ni treballadors .

Grup Forus podrà sol·licitar en qualsevol moment la retirada del dit enllaç sense haver d’oferir cap justificació, bastant únicament la comunicació a aquest efecte.

GARANTIES I RESPONSABILITAT

L’Usuari serà responsable de l’ús que faci del Lloc Web i dels Continguts. Per això, Grup Forus no assumeix cap responsabilitat derivada de l’ús que l’Usuari faci del Lloc Web i/o del Contingut, ni, per tant, dels danys i perjudicis que puguin ocasionar-se a tercers per aquest ús. En particular, Grup Forus no serà en cap cas responsable de les infraccions que en matèria de drets de propietat intel·lectual i industrial es puguin dur a terme per part dels Usuaris.

L’Usuari serà en tot moment responsable de qualsevol comentari, opinions, enllaços, informació i qualsevol altre contingut que publiqui a través del Lloc Web o mitjançant enllaç a aquest, així com de qualsevol dany i perjudici que aquesta publicació pogués causar a tercers.

Grup Forus no s’obliga a fer un seguiment i control de la veracitat, exactitud, actualització de les dades subministrades pels Usuaris, sent aquests els únics responsables de qualsevol dany i perjudici generat com a conseqüència de proporcionar dades falses, inexactes, incomplets i no actualitzades , exonerant, per tant, Grup Forus de qualsevol responsabilitat que se’n deriva.

Grup Forus no garanteix que el lloc web ni qualsevol contingut, servei o funció d’aquest lloc estigui lliure d’errors o interrupcions.

Grupo Forus tampoc no assumeix la responsabilitat, ni serà responsable de les actuacions següents, a manera enunciativa derivada de: o per:

 • El mal ús que l’Usuari pugui fer del Lloc Web.
 • El mal funcionament del navegador i/o del Lloc Web.
 • La continuïtat dels Continguts del Lloc Web.
 • L’absència de virus i/o altres components nocius al Lloc Web o al servidor que els subministra, tant pel que fa a la visualització dels Continguts pels Usuaris com a la descàrrega dels mateixos (d’estar habilitada).
 • Els continguts i serveis prestats per altres pàgines web a què l’Usuari pugui tenir accés des dels enllaços facilitats al Lloc Web.
 • La invulnerabilitat del Lloc Web, ni del programari utilitzat, distribuït o obtingut del mateix.
 • El major o menor rendiment dels Continguts allotjats al Lloc Web.
 • Els danys o perjudicis que causi qualsevol persona, bé a si mateixa oa terceres, que infringís les condicions, normes i instruccions que Grup Forus estableix en aquest Lloc Web.
 • Els danys ocasionats per la vulneració dels sistemes de seguretat del Lloc Web.

Qualssevol accions o actuacions que poguera realitzar en relació amb la vulneració de drets de tercers, especialment, en relació amb la propietat intel·lectual o industrial o drets d’imatge.

Hi ha certes lleis que no permeten la fixació de límits sobre garanties implícites, ni l’exclusió o la limitació de determinats danys i perjudicis. En cas que aquestes lleis siguin aplicables, part o la totalitat de les normes anteriorment indicades podrien no ser aplicables i l’Usuari podria disposar de drets addicionals.

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

Grup Forus podrà tractar les seves dades personals d’acord amb el que disposa la Política de Privadesa .

MODIFICACIONS DE LES CONDICIONS D’ÚS

Grup Forus es reserva el dret de modificar o actualitzar a cada moment les Condicions d’Ús amb efectes immediats. Per això, us recomanem que cada vegada que accediu al Lloc Web, llegiu detingudament les Condicions d’Ús.

IL·LEGALITAT

La nul·litat o inaplicabilitat de qualsevol terme o clàusula d’aquestes Condicions d’Ús a qualsevol circumstància o part no afectarà la validesa del mateix ni la validesa de la resta dels seus termes i clàusules, ni l’aplicació d’aquest terme o clàusula a una altra. circumstància o part, tot això serà vàlid i aplicable fins on sigui permès per la Llei.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT

Aquestes Condicions d’Ús es regeixen i s’interpretaran de conformitat amb la legislació espanyola comuna.

En el cas que la normativa aplicable prevegi la possibilitat de sotmetre’s a un fur, Grup Forus i l’Usuari, amb renúncia al seu propi fur o el que els pogués correspondre, per a la interpretació i resolució dels conflictes que poguessin sorgir entre elles com a conseqüència d’aquestes Condicions d’Ús, se sotmeten a la jurisdicció dels jutjats i els tribunals de Madrid capital.

Tancar
Forus
Gimnasos Forus