Alta online Àrea de Socis

Política de Privacitat

Benvingut al lloc d’Internet www.forus.es (el lloc web ). Seguint els principis de licitud, lleialtat i transparència, posem a la vostra disposició la present Política de Privacitat, en la que és
facilita la informació relativa al tractament de dades personals que el Grup d’Empreses FORUS podrà efectuar en el desenvolupament de la seva activitat.

QUI ÉS EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE DADES?

D’acord amb l’article 4.7 del Reglament (UE) 2016/679, de protecció de dades, el responsable del tractament és: “ la persona física o jurídica, autoritat pública, servei o altre organisme que, sol o juntament amb altres, determini la finalitat i mitjans del tractament (…)”.

Al Grup FORUS es podran produir cessions de dades de les empreses filials a l’empresa matriu perquè l’empresa principal, FORUS ESPORT I LLEURE SL presta als restants els demonitzats “serveis centrals”, que inclouen la gestió dels clients, recursos
humans, contractacions, serveis legals, fiscals i laborals, auditoria, entre d’altres.

FORUS ESPORT I OCI SL, te’l deu domicili al carrer Badia de Pollença 11, 28042-Madrid, i consta inscrita al Registre Mercantil de Madrid: tom 29284, foli 77, full M-527126.

Davant qualsevol dubte relatiu al tractament de les vostres dades, podreu posar-vos en contacte amb nosaltres adreçant una comunicació al domicili social a dalt indicat oa través de l’email: [email protected]

A QUI S’APLICA ESTA POLÍTICA DE PRIVACITAT?

La present Política de Privacitat s’aplica a totes les empreses del Grup FORUS. Concretament, el Grup FORUS està format per les següents empreses .

OBTENCIÓ DE DATS PERSONALS

Grup FORUS pot obtenir les dades personals de diverses formes, en concret:

Informació facilitada per vostè de forma directa, mitjançant la fitxa d’inscripció d’accés a les instal·lacions, de contractes subscrits per a cursos o activitats, o mitjançant el correu electrònic, telèfon o altres mitjans.

En aquests casos, les dades personals normalment recaptades són: nom i cognoms, domicili, correu i telèfon de contacte, DNI, data de naixement o edat, gènere, dades bancàries i, en alguns casos, interessos o objectius.

Eventualment, és possible que per algun dels nostres serveis (fisioteràpia i estètica) us sol·licitem dades de salut. En aquest cas es recaptarà el consentiment exprés de forma prèvia i informada.

Informació recaptada, de forma directa o indirecta, de les visites al Lloc Web i/oa través de l’aplicació del Grup FORUS instal·lada en un telèfon mòbil o altres dispositius electrònics. Així com de la interacció amb nosaltres a través de les Xarxes Socials.

Aquesta informació pot consistir en logs del servidor web (adreça IP, tipus de navegador, sistema operatiu, data i hora de la vostra petició, us del lloc web).

No hi ha cap identificador únic de dispositiu o usuari ni d’altres dades de les visites. Únicament hi ha una galeta de sessió (CAKEPHP) perquè funcioni correctament la web, la qual caduca en tancar el navegador.

Podeu localitzar la nostra Política de Privacitat de Cookies al següent enllaç .

Informació facilitada amb l’enviament del vostre currículum per treballar amb nosaltres.

FINALITAT PER A LA QUAL TRACTEM ELS SEUS DATS PERSONALS I BASE LEGAL

Grup FORUS podrà tractar les dades personals amb la finalitat de:

Contractar i comunicar-nos amb vostè en el marc de la nostra relació contractual. La base legal per al tractament de les dades personals per aquesta finalitat és l’execució d’un contracte.

Gestionar el registre de l’usuari al Lloc Web i/oa l’aplicació (Forus App) perquè aquesta pugui utilitzar les seves funcionalitats. Aquest tractament es basa en la nostra relació contractual i en el seu consentiment (només els abonats a FORUS poden
utilitzar-la)

Gestionar i tramitar altres serveis contractats (per exemple, serveis de fisioteràpia, estètica, spa, etc…) Aquest tractament es basa en la nostra relació contractual i pot comportar que rebem dades de salut de l’interessat. En aquest cas és recaptarà
el consentiment exprés de forma prèvia i informada.

Gestionar la seguretat dels recintes, persones i bens amb l’ús de càmeres de videovigilància. Aquest tractament és legitima a l’interès públic.

Gestionar el nostre lloc web per assegurar-ne el funcionament adequat. Aquest tractament es basa en el nostre interès legítim d’optimitzar els serveis oferts, i en el seu consentiment si accepta l’ús de les cookies.

Complir amb les nostres obligacions legals per arreglar la normativa fiscal, tributària, comptable o de protecció de dades, entre d’altres.

Avaluar la seva candidatura per a un lloc a FORUS. La base legal per al tractament de les dades personals per a aquesta finalitat és el consentiment.

Enviar comunicacions amb finalitats promocionals o publicitàries, resums informatius, notícies i invitacions als esdeveniments organitzats per Grup o on Grup FORUS participi. En tot moment vostè podrà sol·licitar que Grup FORUS cessi a l’enviament
d’aquestes comunicacions sense necessitat de cancel·lar les dades personals. A aquests efectes, Grup FORUS l’informarà a cada comunicació comercial que rebi per mitjans electrònics la manera de manifestar la seva oposició a l’enviament d’aquestes,
mitjançant l’enviament d’un email a [email protected], sol·licitant-ho. La base legal per al tractament de les vostres dades personals per a aquesta finalitat és el vostre consentiment o l’interès legítim de Grup FORUS.

Elaborar perfils comercials, amb utilització de dades pseudonimitzades, amb la finalitat d’oferir ofertes i nous serveis a l’àmbit de l’esport. Aquest tractament es basa en l’interès legítim per part de Grup FORUS d’optimitzar les campanyes publicitàries.

Grup FORUS només recull aquells dades personals necessàries per al compliment dels fins anteriorment descrits.

PER QUANT TEMPS CONSERVEM LES SEVES DADES?

Les dades personals que ens hagi confiat seran conservades durant el temps estrictament necessari per als fins per als quals hagin estat recaptats o estiguem obligats legalment. En cas que ens sol·liciteu la supressió i no podeu atendre-la per atendre
les responsabilitats que es puguin derivar de la relació mantenida amb vostè i/o de qualsevol altra exigencia legal, Grup FORUS conservarà les seves dades personals degudament bloquejades.

El tractament de les dades per a la remissió de comunicacions informatives es realitzarà mentre vostè no revoqui el seu consentiment i mentre romanguin inalterats els fins per als quals s’hagin recaptat les dades de caràcter personal. En tot cas, eliminarem
els seus dades de manera automàtica una vegada transcorregut un període màxim d’inactivitat (és a dir, sense interactuar amb nosaltres) de cinc anys.

A QUINS DESTINATARIS ÉS COMUNICESSIN LES SEVES DADES?

Grup FORUS no comunicarà les dades personals a cap tercer, excepte obligació legal. Sense perjudici de l’anterior, les vostres dades personals seran comunicades, segons el cas, a:

 • Les empreses del Grup FORUS per a fins administratius interns i/o per a les finalitats anteriorment indicades.
 • Col·laboradors o prestadors de serveis dins d’aquesta col·laboració o prestació de serveis. No obstant això, aquests tercers tractaran les dades per compte de Grup FORUS en la seva condició d’encarregats del tractament.
 • Administracions públiques, autoritats de control, autoritats nacionals i/o europees competents, òrgans judicials i/o ministeri fiscal, en els casos previstos per la llei.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES

Les entitats pertanyents al Grup FORUS estan situades a l’Espai Econòmic Europeu (EEE), per la qual cosa la transferència de dades personals estarà sota un nivell de protecció de dades segur i garantint-ne la confidencialitat.

Sense perjudici de l’anterior, Grup FORUS no realitzarà transferències internacionals de les dades a països que no ofereixen garanties suficients de seguretat.

FORUSAPP-l’APP de Forus

Grup FORUS disposa d’una Aplicació (APP) perquè pugueu reservar les classes i generar unes taules d’entrenament personalitzades si decidiu facilitar els vostres dades durant el procés d’instal·lació.

L’APP disposa d’una eina de geolocalització que té com a finalitat principal conèixer la seva ubicació per indicar-li o mostrar-li el club més proper a la seva ubicació. Per a la utilització d’aquesta eina es requerirà el previ consentiment que
podrà revocar en qualsevol moment. Grup FORUS no utilitzarà la funcionalitat de la geolocalització per facilitar-ne la ubicació a tercers, excepte imperatiu legal.

Grup FORUS té formalitzat amb MYVITALE (desenvolupador de l’APP) un contracte com a encarregat del tractament. Podeu exercir els drets que us assisteixen en qualsevol moment.

QUINS SON ELS SEUS DRETS QUAN ENS FACILITA ELS SEUS DATS?

Com a titular de les dades personals, la legislació vigent li atorga una sèrie de drets que passem a enumerar-lo:

 • Dret d’accés i informació sobre el tractament de les dades personals. En particular, teniu el dret a sol·licitar a Grup FORUS informació sobre les finalitats de tractament (per a què usem), la categoria particular de les dades objecte
  de tractament (quins dades tenim), les persones destinatàries (si els cedim a tercers), l’origen de les dades quan no provinguin de l’interessat (d’on els hem tret), la durada prevista de conservació (quant temps els tenim) i la utilització de
  decisions automatitzades (FORUS no els realitza).
 • Dret de rectificació de les dades que siguin inexactes oa la seva supressió si ja no són necessàries per complir amb la finalitat per a la qual van ser recaptades, sempre que el seu tractament no sigui requerit per al compliment per part de Grup
  FORUS d’obligacions legals, per a la formulació, exercici o defensa de reclamacions.
 • Dret a oposar-se al tractament que FORUS realitza de les dades personals ia no ser objecte d’una decisió basada en un tractament automatitzat, incloent-hi l’elaboració de perfils.
 • Dret a la limitació del tractament de les seves dades personals quan es compleixi alguna de les condicions establertes a la normativa aplicable en matèria de protecció de dades.

Si sol·licita aquest dret, conservarem les seves dades i només els tractarem si disposem del seu consentiment, si els requereix per utilitzar-los en la formulació o exercici de reclamacions, si fos necessari per motius d’interès públic o
per a la protecció d’interessos de tercers.

 • Dret a la portabilitat de les vostres dades personals dins dels límits establerts a la normativa aplicable, quan el fonament del tractament sigui el vostre consentiment o un contracte, aquest dret us faculta a rebre les dades personals que ens hagi facilitat
  en un format estructurat, d’ús comú, ia transmetre’ls a un altre responsable de tractament sense que Grup FORUS ho pugui impedir. Sempre que sigui tècnicament possible, si així ens ho requereix, Grup FORUS transmetrà directament les vostres dades
  personals al nou responsable que vostè designi.

Vostè podrà exercir els seus drets dirigint-se al correu electrònic habilitat a aquest efecte, ( [email protected] ).

Disposa de models, formularis i més informació disponible sobre els seus drets a la pàgina web de l’autoritat de control nacional, Agència Espanyola de Protecció de Dades, d’ara endavant, AEPD, www.aepd.es

CONSENTIMENT DE L’USUSARI

L’interessat que facilita la vostra informació personal i/o utilitza el nostre lloc web s’entendrà que ha llegit, comprès i acceptat el contingut de la nostra Política de Privacitat.

L’usuari garanteix que les dades personals facilitades són veraces, havent de comunicar a Grup FORUS qualsevol modificació, sent en tot cas responsable de la informació falsa o inexacta i dels danys i perjudicis que per això ocasioni.

Perquè les dades personals dels menors d’edat puguin ser objecte de tractament, serà requisit imprescindible el consentiment previ de qui/s qui ostenten la pàtria potestat, del tutor o del legal representant.

PUC RETIRAR EL MEU CONSENTIMENT?

Vostè té la possibilitat i el dret a retirar el consentiment per a qualsevol finalitat específica atorgada en el seu moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

SEGURETAT I ACTUALITZACIÓ DELS SEUS DATS PERSONALS

Amb l’objectiu de salvaguardar la seguretat de les vostres dades personals, l’informem que Grup FORUS ha adoptat totes les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades personals subministrades. Tot això per
a evitar la seva alteració, pèrdua i/o tractaments o accessos no autoritzats, tal com exigeix la normativa.

És important que, perquè puguem mantenir les vostres dades personals actualitzades, ens informeu sempre que es produeixi una modificació en aquestes.

En tot cas les vostres dades seran tractades amb el màxim zel i confidencialitat per tot el personal que intervingui en qualsevol de les fases del tractament.

MODIFICACIÓ D’AQUESTA POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DATS

Aquesta Política de Protecció de Dades podria ser modificada en funció de les exigencies legislatives, reglamentàries, o amb la finalitat d’adaptar aquesta política a les instruccions dictades per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, per això s’aconsella
als usuaris que la visitin periòdicament. En cas que això passi, us indicarem els canvis introduïts de manera clara de tal manera que pugueu conèixer, de forma actualitzada, com tractem les vostres dades personals.

POLÍTICA DE COOKIES

Mitjançant aquesta Política de Cookies, des de FORUS ESPORT I OCI SL (FORUS), volem explicar-li de manera clara i senzilla el funcionament de les cookies que utilitzem al lloc web www.forus.es .

QUÈ SÓN LES COOKIES?

Les cookies són fitxers enviats a un navegador per mitjà d’un servidor web per registrar les activitats de l’usuari en una web determinada.

La primera finalitat de les cookies és facilitar a l’usuari un accés més ràpid als serveis seleccionats. A més, les cookies personalitzen els serveis que ofereix un lloc web, facilitant i oferint a cada usuari informació que és del seu interès o
que pot ser del seu interès, en atenció a l’ús que realitza dels serveis.

Els llocs webs poden fer servir cookies per personalitzar i facilitar al màxim la navegació de l’usuari. Les cookies s’associen únicament a un usuari anònim i el seu ordinador i no proporcionin referències que permetin deduir dades personals de l’usuari.
L’usuari podrà configurar el navegador perquè notifiqui i reposi la instal·lació de les cookies enviades per un lloc web, sense que això perjudiqui la possibilitat de l’usuari d’accedir als continguts d’aquest lloc web. No obstant això, fem notar
que, en tot cas, la qualitat de funcionament del lloc web pot disminuir.

Així mateix, un lloc web podrà saber tots els serveis sol·licitats pels usuaris, de manera que podran facilitar o oferir informació adequada als gustos i preferències de cada usuari.

QUINS TIPUS DE COOKIES EXISTEIXEN?

Segons qui sigui l’entitat que gestioni l’equip o domini des d’on s’enviïn les galetes i tracti les dades que s’obtinguin, podem distingir:

 • Pròpies: Són aquelles que s’envien a l’equip terminal de l’usuari des d’un equip o domini gestionat pel propi editor i des del qual es presta el servei sol·licitat per l’usuari
 • De tercers: Són aquelles que s’envien a l’equip terminal de l’usuari des d’un equip o domini que no és gestionat per l’editor, sinó per una altra entitat que tracta les dades obtingudes a través de les cookies.

Les galetes, en funció de la seva Permanència, poden dividir-se en:

 • Cookies de sessió: Són un tipus de cookies dissenyades per a recaptar i emmagatzemar dades mentre l’usuari accedeix a un lloc web. Expireu una vegada l’usuari abandona el lloc web.
 • Cookies persistents: Són un tipus de cookies on les dades segueixen emmagatzemades al terminal i poden ser accedides i tractades durant un període de temps definit pel responsable de la galeta, i que pot anar d’uns minuts a uns anys.

Addicionalment, en funció del seu Objectiu, les cookies poden classificar-se de la manera següent:

 • Cookies de rendiment: Aquest tipus de galeta recorda les seves preferències per a les eines que es troben als serveis, per la qual cosa no ha de tornar a configurar el servei cada vegada que vostè visita un lloc web. A tall d’exemple, en aquesta
  tipologia s’inclouen:

  • Ajustaments de volum de reproductors de vídeo o so.
  • Les velocitats de transmissió de vídeo que siguin compatibles amb el navegador.
 • Cookies de geo-localització: Aquestes cookies són utilitzades per esbrinar a quin país es troba quan se sol·licita un servei. Aquesta galeta és totalment anònima i només s’utilitza per ajudar a orientar el contingut a la vostra ubicació.
 • Galetes de registre: Les galetes de registre es generen una vegada que l’usuari s’ha registrat o posteriorment ha obert la seva sessió, i s’utilitzen per identificar l’usuari als serveis amb els següents objectius:

Mantenir l’usuari identificat de manera que, si tanca un servei, el navegador o l’ordinador i en un altre moment o altre dia torna a entrar en aquest servei, seguirà identificat, facilitant així la seva navegació sense haver de tornar a identificar-se.
Aquesta funcionalitat es pot suprimir si l’usuari prem la funcionalitat “tancar sessió”, de manera que aquesta galeta s’elimina i la propera vegada que entri al servei l’usuari haurà d’iniciar sessió per estar identificat.

Comprovar si l’usuari està autoritzat per accedir a certs serveis, per exemple, per participar en un concurs.

 • Galetes analítiques: Cada vegada que un usuari visita un servei, una eina d’un proveïdor extern genera una galeta analítica a l’ordinador de l’usuari. Aquesta galeta que només es genera a la visita, servirà en properes visites als serveis del lloc
  web per identificar de manera anònima el visitant. Els objectius principals que es persegueixen són:

Permetre la identificació anònima dels usuaris navegants a través de la galeta (identifica navegadors i dispositius, no persones) i, per tant, la comptabilització aproximada del nom de visitants i la seva tendència en el temps.

Identificar de manera anònima els continguts més visitats i, per tant, més atractius per als usuaris.

Saber si l’usuari que hi està accedint és nou o repeteix visita.

Important: Tret que l’usuari decideixi registrar-se en un servei d’un lloc web, la galeta mai no anirà associada a cap dat de caràcter personal que pugui identificar-lo. Aquestes cookies només seran utilitzades amb propòsits estadístics que ajudin a l’optimització
de l’experiència dels usuaris al lloc web.

 • Cookies de publicitat comportamental: Aquest tipus de cookies permet ampliar la informació dels anuncis mostrats a cada usuari anònim als serveis del lloc web. Entre altres, s’emmagatzema la durada o freqüència de visualització de posicions publicitàries,
  la interacció amb aquestes, o els patrons de navegació i/o compartiments de lusuari ja que ajudin a conformar un perfil dinterès publicitari. D’aquesta manera, permet oferir publicitat afí als interessos de l’usuari.
 • Cookies publicitàries de tercers: A més de la publicitat gestionada pel lloc web als seus serveis, el lloc web ofereix als seus anunciants l’opció de servir anuncis a través de tercers (“AdServers”). D’aquesta manera, aquests tercers poden emmagatzemar
  cookies enviades des dels serveis del lloc web procedents dels navegadors dels usuaris, així com accedir als dades que s’hi guardin.

Les galetes no es mantenen per un temps indefinit al vostre navegador, de manera que podreu trobar-vos amb galetes que expirin en finalitzar la vostra sessió o algunes que presenten una durada més prolongada.

QUINES COOKIES UTILITZEM AL NOSTRE LLOC WEB?

Únicament utilitzem una galeta de sessió (CAKEPHP) perquè funcioni la web, que caduca en tancar el navegador.

La informació recaptada, de manera directa o indirecta, de les vostres visites al lloc web pot consistir en logs del servidor web (adreça IP, tipus de navegador, sistema operatiu, data i hora de la vostra petició, ús del lloc web).

No hi ha cap identificador únic de dispositiu o d’usuari ni altres dades de les visites.

COM DESHABILITAR LES COOKIES?

Normalment és possible deixar d’acceptar les galetes del navegador, o deixar d’acceptar les galetes d’un servei en particular.

Tots els navegadors moderns permeten canviar la configuració de galetes. Aquests ajustaments normalment es troben a les “opcions” o “preferències” del menú del vostre navegador. S’inclouen a continuació enllaços per a la gestió i bloqueig de cookies depenent
del navegador que l’usuari faci servir:

ES PODEN PRODUIR MODIFICACIONS DE LA POLÍTICA DE COOKIES?

Aquesta Política de Cookies podria ser modificada en funció de les exigencies legislatives, reglamentàries, o amb finalitat d’adaptar aquesta política a les instruccions dictades per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, per això s’aconsella als
usuaris que la visitin periòdicament.

Quan es produeixin canvis significatius en aquesta Política de Cookies, es comunicaran als usuaris bé mitjançant aquest lloc web oa través de correu electrònic.

Tancar
Forus
Gimnasos Forus