Alta online Área de socios

Política de Privacitat

Benvingut al lloc d’Internet www.forus.es  (el “Lloc Web”). Seguint els principis de licitud, lleialtat i transparència, posem a la seva disposició la present Política de Privacitat, en la que es
facilita la informació relativa al tractament de dades personals que el Grup d’Empreses FORUS podrà efectuar en el desenvolupament de la seva activitat.

QUI ÉS EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE DADES?

Conforme l’article 4.7 del Reglament (UE) 2016/679, de protecció de dades, el responsable del tractament és: “la persona física o jurídica, autoritat pública, servei o altre organisme que, sol o junt amb altres, determini la finalitat i mitjans del tractament (…)”.

Al Grup FORUS es podran produir cessions de dades de les empreses filials a l’empresa matriu perquè l’empresa principal, FORUS DEPORTE Y OCIO S.L. presta a les restants els demonitzats “serveis centrals”, que inclouen la gestió dels clients, recursos
humans, contractacions, serveis legals, fiscals i laborals, auditoria, entre d’altres.

FORUS DEPORTE Y OCIO S.L., te el deu domicili al Carrer Bahía de Pollensa 11, 28042-Madrid, i consta inscrita al Registre Mercantil de Madrid: tom 29284, foli 77, full M-527126.

Davant qualsevol dubte relatiu al tractament de les seves dades, podrà posar-se en contacte amb nosaltres adreçant una comunicació al domicili social a dalt indicat o a través del email: [email protected]

A QUI S’APLICA AQUESTA POLÍTICA DE PRIVACITAT?

La present Política de Privacitat s’aplica a totes les empreses del Grup FORUS. Concretament, el Grup FORUS està format per les següents empreses.

OBTENCIÓ DE DADES PERSONALS

Grup FORUS pot obtenir les seves dades personals de diverses formes, en concret:

Informació facilitada per vostè de forma directa, a través de la fitxa d’inscripció d’accés a les instal·lacions, de contractes subscrits per a cursos o activitats, o a través del correu electrònic, telèfon o altres medis.

En aquests casos, les dades personals normalment recaptades són: nom i cognoms, domicili, correu i telèfon de contacte, DNI, data de naixement o edat, gènere, dades bancàries i, en alguns casos, interessos o objectius.

Eventualment, és possible que per algun dels nostres serveis (fisioteràpia i estètica) li sol·licitem dades de salut. En aquest cas es recaptarà el consentiment exprés de forma prèvia i informada.

Informació recaptada, de forma directa o indirecta, de les seves visites al Lloc Web i/o a través de l’aplicació del Grup FORUS instal·lada en un telèfon mòbil o altres dispositius electrònics. Així com de la interacció amb nosaltres a través de les Xarxes Socials.

Aquesta informació pot consistir en logs del servidor web (adreça IP, tipus de navegador, sistema operatiu, data i hora de la seva petició, us del lloc web).

No existeix cap identificador únic de dispositiu o usuari ni d’altres dades de les visites. Únicament hi ha una cookie de sessió (CAKEPHP) perquè funcioni correctament la web, la qual caduca al tancar el navegador.

Pot localitzar la nostra Política de Privacitat de Cookies al següent enllaç.

Informació facilitada amb l’enviament del seu currículum per a treballar amb nosaltres.

FINALITAT PER A LA QUAL TRACTEM LES SEVES DADES PERSONALS I BASE LEGAL

Grup FORUS podrà tractar les seves dades personals amb la finalitat de:

Contractar i comunicar-nos amb vostè en el marc de la nostra relació contractual. La base legal pel tractament de les seves dades personals per aquesta finalitat és l’execució d’un contracte.

Gestionar el registre de l’usuari en el Lloc Web i/o a l’aplicació (Forus App) perquè aquesta pugui utilitzar les seves funcionalitats. Aquest tractament es basa en la nostra relació contractual i en el seu consentiment (només els abonats a FORUS poden
utilitzar-la)

Gestionar i tramitar altres serveis contractats (per exemple, serveis de fisioteràpia, estètica, spa, etc…) Aquest tractament es basa en la nostra relació contractual i pot comportar que rebem dades de salut de l’interessat . En aquest cas es recaptarà
el consentiment exprés de forma prèvia i informada.

Gestionar la seguretat dels recintes, persones i bens amb l’ús de càmeres de videovigilància. Aquest tractament es legitima en l’interès públic.

Gestionar el nostre Lloc Web per assegurar el seu adequat funcionament. Aquest tractament es basa en el nostre interès legítim d’optimitzar els serveis oferts, i en el seu consentiment si accepta l’ús de les cookies.

Complir amb les nostres obligacions legals en arranjament a la normativa fiscal, tributaria, contable o de protecció de dades, entre d’altres.

Avaluar la seva candidatura per a un lloc a FORUS. La base legal per al tractament de les seves dades personals per aquesta finalitat es el consentiment.

Enviar comunicacions amb finalitats promocionals o publicitàries, resums informatius, notícies i invitacions als esdeveniments organitzats per Grup o en els quals Grup FORUS participi. En tot moment vostè podrà sol·licitar que Grup FORUS cessi en l’enviament
d’aquestes comunicacions sense necessitat de cancel·lar les seves dades personals. A tals efectes, Grup FORUS l’informarà en cada comunicació comercial que rebi per mitjans electrònics la manera de manifestar la seva oposició a l’enviament d’aquestes,
mitjançant l’enviament d’un email a [email protected], sol·licitant-lo. La base legal per al tractament de les seves dades personals per a aquesta finalitat és el seu consentiment o l’interès legítim de Grup FORUS.

Elaborar perfils comercials, amb utilització de dades pseudonimitzades, amb la finalitat d’oferir ofertes i nous serveis en l’àmbit de l’esport. Aquest tractament es basa en l’interès legítim per part de Grup FORUS d’optimitzar les campanyes publicitàries.

Grup FORUS únicament recapta aquelles dades personals necessàries per al compliment dels fins anteriorment descrits.

PER QUANT TEMPS CONSERVEM LES SEVES DADES?

Les dades personals que ens hagi confiat seran conservades durant el temps estrictament necessari per als fins per als quals hagin estat recaptats o estiguem obligats legalment. En cas que ens sol·liciti la seva supressió i no puguem atendre-la per atendre
les responsabilitats que es poguessin derivar de la relació mantinguda amb vostè i/o de qualsevol altra exigència legal, Grup FORUS conservarà les seves dades personals degudament bloquejades.

El tractament de les dades per a la remissió de comunicacions informatives es realitzarà mentre vostè no revoqui el seu consentiment i mentre romanguin inalterats els fins per als quals s’hagin recaptat les dades de caràcter personal. En tot cas, eliminarem
les seves dades de manera automàtica una vegada transcorregut un període màxim d’inactivitat (és a dir, sense interactuar amb nosaltres) de cinc anys.

A QUINS DESTINATARIS ES COMUNICARAN LES SEVES DADES?

Grup FORUS no comunicarà les seves dades personals a cap tercer, excepte obligació legal. Sense perjudici de l’anterior, les seves dades personals seran comunicats, segons el cas, a:

 • Les empreses del Grup FORUS per a fins administratius interns i/o per a les finalitats anteriorment indicades.
 • Col·laboradors o prestadors de serveis en el marc d’aquesta col·laboració o prestació de serveis. No obstant això, dites terceres tractaran les dades per compte de Grup FORUS en la seva condició d’encarregats del tractament.
 • Administracions Públiques, autoritats de control, autoritats nacionals i/o europees competents, òrgans judicials i/o Ministeri Fiscal, en els casos previstos per la llei.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES

Les entitats pertanyents al Grup FORUS estan situades en l’Espai Econòmic Europeu (EEE), per la qual cosa la transferència de dades personals estarà sota un nivell de protecció de dades segur i garantint la confidencialitat d’aquestes.

Sense perjudici de l’anterior, Grup FORUS no realitzarà transferències internacionals de les seves dades a països que no ofereixen garanties suficients de seguretat.

FORUSAPP- l’APP de Forus

Grup FORUS disposa d’una Aplicació (APP) perquè vostè pugui reservar les classes i generar unes taules d’entrenament personalitzades si decideix facilitar les seves dades durant el procés d’instal·lació.

L’APP disposa d’una eina de geolocalització que té com a principal finalitat conèixer la seva ubicació per a indicar-li o mostrar-li el club més pròxim a la seva ubicació. Per a la utilització d’aquesta eina es requerirà el seu previ consentiment que
podrà revocar en qualsevol moment. Grup FORUS no utilitzarà la funcionalitat de la geolocalització per a facilitar la seva ubicació a tercers, excepte imperatiu legal.

Grup FORUS té formalitzat amb MYVITALE (desenvolupador de l’APP) un contracte com a encarregat del tractament. Vostè podrà exercir els drets que li assisteixen en qualsevol moment.

QUINS SÓN ELS SEUS DRETS QUAN ENS FACILITA LES SEVES DADES?

Com a titular de les seves dades personals, la legislació vigent li atorga una sèrie de drets que passem a enumerar-li:

 • Dret d’accés i informació sobre el tractament de les seves dades personals. En particular, vostè té el dret a sol·licitar a Grup FORUS informació sobre les finalitats de tractament (per a què les usem), la categoria particular de les dades objecte
  de tractament (quines dades tenim), les persones destinatàries (si les cedim a tercers), l’origen de les dades quan no provinguin de l’interessat (d’on les hem tret), la durada prevista de conservació (quant temps les tenim) i la utilització de
  decisions automatitzades (FORUS no les realitza).
 • Dret de rectificació de les dades que siguin inexactes o a la seva supressió si ja no són necessàries per a complir amb la finalitat per a la qual van ser recaptades, sempre que el seu tractament no sigui requerit per al compliment per part de Grup
  FORUS d’obligacions legals, per a la formulació, exercici o defensa de reclamacions.
 • Dret a oposar-se al tractament que FORUS realitza de les seves dades personals i a no ser objecte d’una decisió basada en un tractament automatitzat, incloent-hi l’elaboració de perfils.
 • Dret a la limitació del tractament de les seves dades personals quan es compleixi alguna de les condicions establertes en la normativa aplicable en matèria de protecció de dades.

Si sol·licita aquest dret, conservarem bloquejades les seves dades i només les tractarem si disposem del seu consentiment, si les requereix per a utilitzar-les en la formulació o exercici de reclamacions, si fos necessari per motius d’interès públic o
per a la protecció d’interessos de tercers.

 • Dret a la portabilitat de les seves dades personals dins dels límits establerts en la normativa aplicable, quan el fonament del tractament sigui el seu consentiment o un contracte, aquest dret li faculta a rebre les dades personals que ens hagi facilitat
  en un format estructurat, d’ús comú, i a transmetre-les a un altre responsable de tractament sense que Grup FORUS pugui impedir-ho. Sempre que sigui tècnicament possible, si així ens ho requereix, Grup FORUS transmetrà directament les seves dades
  personals al nou responsable que vostè designi.

Vostè podrà exercir els seus drets dirigint-se al correu electrònic habilitat a aquest efecte, ([email protected]).

Disposa de models, formularis i més informació disponible sobre els seus drets en la pàgina web de l’autoritat de control nacional, Agència Espanyola de Protecció de Dades, d’ara endavant, AEPD, www.aepd.es

CONSENTIMENT DE L’USUSARI

L’interessat que facilita la seva informació personal i/o utilitza el nostre Lloc web s’entendrà que ha llegit, comprès i acceptat el contingut de la nostra Política de Privacitat.

L’usuari garanteix que les dades personals facilitades són veraces, havent de comunicar a Grup FORUS qualsevol modificació, sent en tot cas responsable de la informació falsa o inexacta i dels danys i perjudicis que per això ocasioni.

Perquè les dades personals dels menors d’edat puguin ser objecte de tractament, serà requisit imprescindible el consentiment previ de qui/els qui ostenten la pàtria potestat, del tutor o del legal representant.

PUC RETIRAR EL MEU CONSENTIMENT?

Vostè té la possibilitat i el dret a retirar el consentiment per a qualsevol finalitat específica atorgada en el seu moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

SEGURETAT I ACTUALITZACIÓ DE LES SEVES DADES PERSONALS

Amb l’objectiu de salvaguardar la seguretat de les seves dades personals, l’informem que Grup FORUS ha adoptat totes les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries per a garantir la seguretat de les dades personals subministrades. Tot això per
a evitar la seva alteració, pèrdua i/o tractaments o accessos no autoritzats, tal com exigeix la normativa.

És important que, perquè puguem mantenir les seves dades personals actualitzades, ens informi sempre que es produeixi una modificació en aquestes.

En tot cas les seves dades seran tractades amb el màxim zel i confidencialitat per tot el personal que intervingui en qualsevol de les fases del tractament.

MODIFICACIÓ D’AQUESTA POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

Aquesta Política de Protecció de Dades podria ser modificada en funció de les exigències legislatives, reglamentàries, o amb la finalitat d’adaptar aquesta política a les instruccions dictades per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, per això s’aconsella
als usuaris que la visitin periòdicament. En cas que això ocorri, li indicarem els canvis introduïts de manera clara de tal forma que pugui conèixer, de forma actualitzada, com tractem les seves dades personals.

POLÍTICA DE COOKIES

Mitjançant aquesta Política de Cookies, des de FORUS ESPORT I OCI S.L. (FORUS), volem explicar-li de manera clara i senzilla el funcionament de les cookies que utilitzem en el lloc web www.forus.es.

QUÈ SÓN LES COOKIES?

Les cookies són fitxers enviats a un navegador per mitjà d’un servidor web per a registrar les activitats de l’usuari en una web determinada.

La primera finalitat de les cookies és la de facilitar a l’usuari un accés més ràpid als serveis seleccionats. A més, les cookies personalitzen els serveis que ofereix un lloc web, facilitant i oferint a cada usuari informació que és del seu interès o
que pot ser del seu interès, en atenció a l’ús que realitza dels serveis.

Els llocs webs poden usar cookies per a personalitzar i facilitar al màxim la navegació de l’usuari. Les cookies s’associen únicament a un usuari anònim i el seu ordinador i no proporcionen referències que permetin deduir dades personals de l’usuari.
L’usuari podrà configurar el seu navegador perquè notifiqui i rebutgi la instal·lació de les cookies enviades per un lloc web, sense que això perjudiqui la possibilitat de l’usuari d’accedir als continguts d’aquest lloc web. No obstant això, fem notar
que, en tot cas, la qualitat de funcionament del lloc web pot disminuir.

Així mateix, un lloc web podrà saber tots els serveis sol·licitats pels usuaris, de manera que podran facilitar o oferir informació adequada als gustos i preferències de cada usuari.

QUINS TIPUS DE COOKIES EXISTEIXEN?

Segons qui sigui l’entitat que gestioni l’equip o domini des d’on s’envien les cookies i tracti les dades que s’obtinguin, podem distingir:

 • Pròpies: Són aquelles que s’envien a l’equip terminal de l’usuari des d’un equip o domini gestionat pel propi editor i des del qual es presta el servei sol·licitat per l’usuari
 • De tercers: Són aquelles que s’envien a l’equip terminal de l’usuari des d’un equip o domini que no és gestionat per l’editor, sinó per una altra entitat que tracta les dades obtingudes a través de les cookies.

Les cookies, en funció de la seva Permanència, poden dividir-se en:

 • Cookies de sessió: Són un tipus de cookies dissenyades per a recaptar i emmagatzemar dades mentre l’usuari accedeix a un lloc web. Expiren una vegada l’usuari abandona el lloc web.
 • Cookies persistents: Són un tipus de cookies en les quals les dades segueixen emmagatzemats en el terminal i poden ser accedides i tractades durant un període de temps definit pel responsable de la cookie, i que pot anar d’uns minuts a uns anys.

Addicionalment, en funció del seu Objectiu, les cookies poden classificar-se de la següent forma:

 • Cookies de rendiment: Aquest tipus de cookie recorda les seves preferències per a les eines que es troben en els serveis, per la qual cosa no ha de tornar a configurar el servei cada vegada que vostè visita un lloc web. A tall d’exemple, en aquesta
  tipologia s’inclouen:

  • Ajustos de volum de reproductors de vídeo o so.
  • Les velocitats de transmissió de vídeo que siguin compatibles amb el seu navegador.
 • Cookies de geo-localització: Aquestes cookies són utilitzades per a esbrinar en quin país es troba quan se sol·licita un servei. Aquesta cookie és totalment anònima i només s’utilitza per a ajudar a orientar el contingut a la seva ubicació.
 • Cookies de registre: Les cookies de registre es generen una vegada que l’usuari s’ha registrat o posteriorment ha obert la seva sessió, i s’utilitzen per a identificar a l’usuari en els serveis amb els següents objectius:

Mantenir a l’usuari identificat de manera que, si tanca un servei, el navegador o l’ordinador i en un altre moment o un altre dia torna a entrar en aquest servei, seguirà identificat, facilitant així la seva navegació sense haver de tornar a identificar-se.
Aquesta funcionalitat es pot suprimir si l’usuari prem la funcionalitat “tancar sessió”, de manera que aquesta cookie s’elimina i la pròxima vegada que entre en el servei l’usuari haurà d’iniciar sessió per a estar identificat.

Comprovar si l’usuari està autoritzat per a accedir a uns certs serveis, per exemple, per a participar en un concurs.

 • Cookies analítiques: Cada vegada que un usuari visita un servei, una eina d’un proveïdor extern genera una cookie analítica en l’ordinador de l’usuari. Aquesta cookie que només es genera en la visita, servirà en pròximes visites als serveis del lloc
  web per a identificar de manera anònima al visitant. Els objectius principals que es persegueixen són:

Permetre la identificació anònima dels usuaris navegants a través de la cookie (identifica navegadors i dispositius, no persones) i, per tant, la comptabilització aproximada del nombre de visitants i la seva tendència en el temps.

Identificar de manera anònima els continguts més visitats i, per tant, més atractius per als usuaris.

Saber si l’usuari que està accedint és nou o repeteix visita.

Important: Tret que l’usuari decideixi registrar-se en un servei d’un lloc web, la cookie mai anirà associada a cap dada de caràcter personal que pugui identificar-lo. Aquestes cookies només seran utilitzades amb propòsits estadístics que ajudin a l’optimització
de l’experiència dels usuaris en el lloc web.

 • Cookies de publicitat comportamental: Aquest tipus de cookies permet ampliar la informació dels anuncis mostrats a cada usuari anònim en els serveis del lloc web. Entre altres, s’emmagatzema la durada o freqüència de visualització de posicions publicitàries,
  la interacció amb aquestes, o els patrons de navegació i/o compartiments de l’usuari ja que ajuden a conformar un perfil d’interès publicitari. D’aquesta manera, permeten oferir publicitat afí als interessos de l’usuari.
 • Cookies publicitàries de tercers: A més de la publicitat gestionada pel lloc web en els seus serveis, el lloc web ofereix als seus anunciants l’opció de servir anuncis a través de tercers (“AdServers”). D’aquesta manera, aquests tercers poden emmagatzemar
  cookies enviades des dels serveis del lloc web procedents dels navegadors dels usuaris, així com accedir a les dades que en elles es guarden.

Les cookies no es mantenen per un temps indefinit en el seu navegador, de tal forma que podrà trobar-se amb cookies que expiren en finalitzar la seva sessió o algunes que presenten una durada més prolongada.

QUINES COOKIES UTILITZEM EN EL NOSTRE LLOC WEB?

Únicament utilitzem una cookie de sessió (CAKEPHP) perquè funcioni la web, que caduca en tancar el navegador.

La informació recaptada, de manera directa o indirecta, de les seves visites al Lloc web pot consistir en logs del servidor web (adreça IP, tipus de navegador, sistema operatiu, data i hora de la seva petició, ús del Lloc web).

No existeix cap identificador únic de dispositiu o d’usuari ni altres dades de les visites.

COM DESHABILITAR LES COOKIES?

Normalment és possible deixar d’acceptar les cookies del navegador, o deixar d’acceptar les cookies d’un servei en particular.

Tots els navegadors moderns permeten canviar la configuració de cookies. Aquests ajustos normalment es troben en les “opcions” o “preferències” del menú del seu navegador. S’inclouen a continuació enllaços per a la gestió i bloqueig de cookies depenent
del navegador que l’usuari usi:

ES PODEN PRODUIR MODIFICACIONS DE LA POLÍTICA DE COOKIES?

Aquesta Política de Cookies podria ser modificada en funció de les exigències legislatives, reglamentàries, o amb finalitat d’adaptar aquesta política a les instruccions dictades per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, per això s’aconsella als
usuaris que la visitin periòdicament.

Quan es produeixin canvis significatius en aquesta Política de Cookies, es comunicaran als usuaris bé mitjançant aquest lloc web o a través de correu electrònic.

Cerrar
Forus
Gimnasios Forus