Alta online Àrea de Socis

Política de Privadesa

Benvingut al lloc web www.forus.es . Seguint els principis de licitud, lleialtat i transparència, posem a la vostra disposició aquesta Política de Privadesa, en la qual es facilita la informació relativa al tractament de dades personals que el Grup d’Empreses FORUS podrà efectuar en el desenvolupament de la seva activitat.

QUI ÉS EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE DADES?

Conformi l’article 4.7 del Reglament (UE) 2016/679, de protecció de dades, el responsable del tractament és: “la persona física o jurídica, autoritat pública, servei o altre organisme que, sol o juntament amb altres, determini els fins i mitjans del tractament (…)”.

Al Grup FORUS es podran produir cessions de dades de les empreses filials a l’empresa matriu perquè l’empresa principal, FORUS ESPORT I OCI SL presta a les restants els anomenats “serveis centrals”, que inclouen la gestió dels clients, recursos humans, contractacions, serveis legals, fiscals i laborals, auditoria, entre d’altres.

FORUS ESPORT I OCI SL, té el seu domicili al Carrer Badia de Pollença 11, 28042-Madrid, i consta inscrita al Registre Mercantil de Madrid: tom 29284, foli 77, full M-527126.

Davant qualsevol dubte relatiu al tractament de les vostres dades personals, podreu posar-vos en contacte amb nosaltres dirigint una comunicació al domicili social a dalt indicat oa través de l’email: [email protected]

A QUI S’APLICA AQUESTA POLÍTICA DE PRIVACITAT?

Aquesta Política de Privadesa s’aplica a totes les empreses del Grup FORUS. Concretament, el Grup Forus està format per les empreses següents .

OBTENCIÓ DE DADES PERSONALS

Grup FORUS pot obtenir les seves dades personals de diverses maneres, en concret:

 • Informació facilitada per vosté, de forma directa, a través de la fitxa d’inscripció d’accés a les instal·lacions, de contractes subscrits per a cursos o activitats, oa través del correu electrònic, telèfon o altres mitjans.

En aquests casos, les dades personals normalment recollides són: nom i cognoms, domicili, correu i telèfon de contacte, DNI, data de naixement o edat, gènere, dades bancàries i, en alguns casos, interessos o objectius. Eventualment, és possible que per a algun dels nostres serveis (fisioteràpia i estètica) us sol·licitem dades de salut. En aquest cas es demanarà el consentiment exprés de forma prèvia i informada.

 • Informació recollida, de forma directa o indirecta, de les visites al Lloc Web i/oa través de l’aplicació del Grup FORUS instal·lada en un telèfon mòbil o altres dispositius electrònics. Així com de la interacció amb nosaltres a través de les xarxes socials.

Aquesta informació pot consistir en logs del servidor web (adreça IP, tipus de navegador, sistema operatiu, data i hora de la vostra petició, ús del lloc web). No hi ha cap identificador únic de dispositiu o usuari ni d’altres dades de les visites. Únicament hi ha una galeta de sessió (CAKEPHP) perquè funcioni correctament la web, la qual caduca en tancar el navegador.

Podeu localitzar la nostra Política de Cookies al següent enllaç:

 • Informació facilitada amb l’enviament del currículum per treballar amb nosaltres.

FINALITAT PER A LA QUAL TRACTEM LES SEVES DADES PERSONALS I BASE LEGAL

Grup FORUS podrà tractar les vostres dades personals amb la finalitat de:

 • Contractar i comunicar-nos amb vosaltres en el marc de la nostra relació contractual. La base legal per al tractament de les vostres dades personals per a aquesta finalitat és l’execució d’un contracte.
 • Gestionar el registre de l’usuari al Lloc Web i/oa l’aplicació (Forus App) perquè aquesta pugui fer servir les seves funcionalitats. Aquest tractament es basa en la nostra relació contractual i en el seu consentiment (només els abonats a FORUS poden fer-la servir).
 • Gestionar i tramitar altres serveis contractats (per exemple, serveis de fisioteràpia, estètica, spa, etc…). Aquest tractament es basa en la nostra relació contractual i pot comportar que demanem dades de salut de l’interessat quan sigui necessari. En aquest cas es demanarà el consentiment exprés de forma prèvia i informada.
 • Gestionar la seguretat dels recintes, persones i béns amb lús de càmeres de videovigilància. Aquest tractament es legitima a l’interès públic.
 • Gestionar el nostre Lloc Web per assegurar-ne el funcionament adequat. Aquest tractament es basa en el nostre interès legítim d’optimitzar els serveis oferts, i en el vostre consentiment si accepta l’ús de les cookies.
 • Complir les nostres obligacions legals d’acord amb la normativa fiscal, tributària, comptable o de protecció de dades, entre d’altres.
 • Avaluar la seva candidatura per a un lloc a FORUS. La base legal per al tractament de les vostres dades personals per a aquesta finalitat és el consentiment.
 • Enviar comunicacions amb finalitats promocionals o publicitàries, resums informatius, notícies i invitacions als esdeveniments organitzats per Grup FORUS o en què Grup FORUS participi. En tot moment podreu sol·licitar que Grup FORUS cessi en l’enviament d’aquestes comunicacions sense necessitat de cancel·lar les vostres dades personals. A aquests efectes, Grup FORUS us informarà en cada comunicació comercial que rebi per mitjans electrònics la forma de manifestar la seva oposició a l’enviament de les mateixes, mitjançant l’enviament d’un email a [email protected], sol·licitant-ho. La base legal per al tractament de les vostres dades personals per a aquesta finalitat és el vostre consentiment o l’interès legítim de Grup FORUS.
 • Elaborar perfils comercials, amb utilització de dades pseudonimitzades, amb la finalitat d’oferir ofertes i nous serveis a l’àmbit de l’esport. Aquest tractament es basa en l‟interès legítim per part de Grupo FORUS d‟optimitzar les campanyes publicitàries.

Grup FORUS només recull aquelles dades personals necessàries per al compliment de les finalitats anteriorment descrites.

PER QUANT TEMPS CONSERVEM LES SEVES DADES?

Les dades personals que ens hagi confiat seran conservades durant el temps estrictament necessari per als fins per als que hagin estat demanats o estiguem obligats legalment. En cas que ens sol·liciteu la seva supressió i no puguem atendre-la per atendre les responsabilitats que es poguessin derivar de la relació mantinguda amb vostè i/o de qualsevol altra exigència legal, Grup FORUS conservarà les seves dades personals degudament bloquejades.

El tractament de les dades per a la remissió de comunicacions informatives es realitzarà mentre vostè no revoqui el seu consentiment i mentre romanguin inalterats els fins per als quals s’hagin demanat les dades de caràcter personal. En tot cas, eliminarem les vostres dades de forma automàtica una vegada transcorregut un període màxim d’inactivitat (és a dir, sense interactuar amb nosaltres) de cinc anys.

A QUINS DESTINATARIS ES COMUNICARAN LES SEVES DADES?

Grup FORUS no comunicarà les vostres dades personals a cap tercer, excepte obligació legal. Sense perjudici de l’anterior, les vostres dades personals seran comunicades, segons el cas, a:

 • Les empreses del Grup FORUS per a fins administratius interns i/o per a les finalitats anteriorment indicades.
 • Col·laboradors o prestadors de serveis en el marc d’aquesta col·laboració o prestació de serveis. Això no obstant, aquests tercers tractaran les dades per compte de Grupo FORUS en la seva condició d’encarregats del tractament.
 • Administracions públiques, autoritats de control, autoritats nacionals i/o europees competents, òrgans judicials i/o ministeri fiscal, en els casos previstos per la llei.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES

Les entitats pertanyents al Grup FORUS estan ubicades a l’Espai Econòmic Europeu (EEE), per la qual cosa la transferència de dades personals estarà sota un nivell de protecció de dades segur i garantint-ne la confidencialitat.

Sense perjudici de l’anterior, Grup FORUS no farà transferències internacionals de les seves dades a països que no ofereixen garanties suficients de seguretat.

FORUSAPP – L’APP de Forus

Grup FORUS disposa d’una Aplicació (APP) perquè pugueu reservar les classes i generar unes taules d’entrenament personalitzades si decidiu facilitar les vostres dades durant el procés d’instal·lació.

L’APP disposa d’una eina de geolocalització que té com a finalitat principal conèixer la seva ubicació per indicar-li o mostrar-li el club més proper a la seva ubicació. Per a la utilització d’aquesta eina es requerirà el consentiment previ que podrà revocar en qualsevol moment. Grup FORUS no utilitzarà la funcionalitat de la geolocalització per facilitar-ne la ubicació a tercers, llevat d’imperatiu legal.

Grup FORUS té formalitzat amb MYVITALE (desenvolupador de l’APP) un contracte com a encarregat del tractament. Podeu exercir els drets que us assisteixen en qualsevol moment.

QUINES SÓN ELS SEUS DRETS QUAN ENS FACILITA LES SEVES DADES?

Com a titular de les vostres dades personals, la legislació vigent us atorga una sèrie de drets que passem a enumerar-vos:

 • Dret d’accés i informació sobre el tractament de les vostres dades personals. En particular, vostè té el dret a sol·licitar a Grup FORUS informació sobre les finalitats de tractament (per a què les fem servir), la categoria particular de les dades objecte de tractament (quines dades tenim), les persones destinatàries (si les cedim a tercers) , l’origen de les dades quan no provinguin de l’interessat (d’on les hem tret), la durada prevista de conservació (quant de temps les tenim) i la utilització de decisions automatitzades (FORUS no les realitza).
 • Dret de rectificació de les dades que siguin inexactes oa la seva supressió si ja no són necessàries per complir amb la finalitat per a la qual van ser demanades, sempre que el seu tractament no sigui requerit per al compliment per part del Grup FORUS d’obligacions legals, per a la formulació , exercici o defensa de reclamacions.
 • Dret a oposar-se al tractament que FORUS realitza de les dades personals ia no ser objecte d’una decisió basada en un tractament automatitzat, incloent-hi l’elaboració de perfils.
 • Dret a la limitació del tractament de les vostres dades personals quan es compleixi alguna de les condicions establertes a la normativa aplicable en matèria de protecció de dades.

Si sol·liciteu aquest dret, conservarem bloquejades les vostres dades i només les tractarem si disposem del vostre consentiment, si les requereix per utilitzar-les en la formulació o exercici de reclamacions, si cal per motius d’interès públic o per a la protecció d’interessos de tercers.

 • Dret a la portabilitat de les vostres dades personals dins dels límits establerts a la normativa aplicable, quan el fonament del tractament sigui el vostre consentiment o un contracte, aquest dret us faculta a rebre les dades personals que ens hagi facilitat en un format estructurat, d’ús comú, ia transmetre’ls a un altre responsable de tractament sense que el Grup FORUS pugui impedir-ho. Sempre que sigui tècnicament possible, si així ens ho requereix, Grup FORUS transmetrà directament les vostres dades personals al nou responsable que vostè designi.

Vostè podrà exercir els seus drets adreçant-se al correu electrònic habilitat a aquest efecte, ( [email protected] ).

Disposa de models, formularis i més informació disponible sobre els seus drets a la pàgina web de l’autoritat de control nacional, Agència Espanyola de Protecció de Dades, d’ara endavant, AEPD, www.aepd.es

CONSENTIMENT D’USUARI

L’interessat que facilita la vostra informació personal i/o utilitza el nostre Lloc Web s’entendrà que heu llegit, comprès i acceptat el contingut de la nostra Política de Privadesa.

L’usuari garanteix que les dades personals facilitades són veraces, i han de comunicar a Grup FORUS qualsevol modificació, i en tot cas és responsable de la informació falsa o inexacta i dels danys i perjudicis que per això ocasioni.

Perquè les dades personals dels menors d’edat puguin ser objecte de tractament, és requisit imprescindible el consentiment previ de qui/qui té la pàtria potestat, del tutor o del representant legal.

PUC RETIRAR EL MEU CONSENTIMENT?

Vostè té la possibilitat i el dret a retirar el consentiment per a qualsevol finalitat específica atorgada en el seu moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la retedat.

SEGURETAT I ACTUALITZACIÓ DE LES SEVES DADES PERSONALS

Amb l’objectiu de salvaguardar la seguretat de les vostres dades personals, us informem que Grup FORUS ha adoptat totes les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades personals subministrades. Tot això per evitar la seva alteració, pèrdua i/o tractaments o accessos no autoritzats, tal com exigeix la normativa.

És important que, perquè puguem mantenir les vostres dades personals actualitzades, ens informeu sempre que es produeixi una modificació en aquestes dades.

En tot cas les seves dades seran tractades amb el màxim zel i confidencialitat per tot el personal que intervingui en qualsevol de les fases del tractament.

MODIFICACIÓ D’AQUESTA POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

Aquesta Política de Protecció de Dades podria ser modificada en funció de les exigències legislatives, reglamentàries, o amb la finalitat d’adaptar aquesta política a les instruccions dictades per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, per això s’aconsella als usuaris que la visitin periòdicament . En cas que això passi, us indicarem els canvis introduïts de manera clara de manera que pugueu conèixer, de forma actualitzada, com tractem les vostres dades personals.

Tancar
Forus
Gimnasos Forus